Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży Happy Ways Maciej Dudziak, ul. Czerwińskiego 2, 61-414 Poznań, NIP: 6981533005, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – nr 540.

(dalej jako Administrator Danych).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.

Jeżeli zarejestruje się Pani/Pan w naszej bazie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

  • informowania o usługach turystycznych/imprezach świadczonych przez Biuro Podróży Happy Ways,
  • informowania o produktach i usługach naszych Partnerów dotyczących świadczeń powiązanych z naszą ofertą (np. ubezpieczenia turystyczne, wynajem samochodów, wynajem parkingów).

Administrator Danych może prowadzić działania polegające na profilowaniu klientów w celu dostosowania działań marketingowych do ich potrzeb.

Zakres danych osobowych, które będziemy przetwarzać w powyższych celach obejmuje:

  • adres e-mail,
  • dane dotyczące zakupionej usługi/imprezy turystycznej i powiązanych produktach i usługach,
  • dane dotyczące historii Pani/Pana współpracy z Administratorem Danych, w tym informacje o wcześniej zakupionych usługach/imprezach turystycznych i powiązanych produktach i usługach.

Informacje te pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie naszej oferty do Pani/Pana potrzeb.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych. Dostęp do Danych Osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy Administratora Danych odpowiedzialni za działania marketingowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Prawa Klientów, których dane są przetwarzane w Bazie Marketingowej Biura Podróży Happy Ways

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Kontakt do Administratora Danych

Podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych jest Biuro Podróży Happy Ways.

Zasadnicza treść uzgodnień jest dostępna pod adresem:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem Danych kierując korespondencję na adres: Biuro Podróży Happy Ways Maciej Dudziak, ul. Czerwińskiego 2, 61-414 Poznań lub biuro@happyways.pl.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.